Un Nenjilae Undaana Lyrics Song Chords PPT - பாமாலை: 319 உன் நெஞ்சிலே உண்டான

1.உன் நெஞ்சிலே
உண்டான விசாரங்களை நீ
கர்த்தாவின் உண்மையான
கரத்துக்கொப்புவி ;
விண்மனை ஆண்டிருக்கும்
மகா தயாபரர்
உன் காரியங்களுக்கும்
வழியுண்டாக்குவார்.

2.ஜெயமடைந்து வாழ
கர்த்தாவைப் பிள்ளை போல்
நீ நம்பி மனதார
பணிந்து பற்றிக்கொள்.
உன் கவலைகளாலே
பயம் ரட்டிக்குது;
வேண்டாம் ,ஜெபத்தினாலே
நீ வேண்டிக்கொண்டிரு .

3.ஏழை அடியாருக்கு
பிதாவாம் தேவரீர்
இன்னின தெங்களுக்கு
வேண்டும் என்றறிவீர் ;
நீர் எதை நல்லதாக
கண்டீரோ , அதை நீர்
உம் வேளை பலமாக
வர விடுகிறீர் .

4.பல வழிவகையும்
உம்மாலே ஏற்படும் ;
நீர் செய்வது இசையும் ,
நீர் சொன்னது வரும்;
நீர் வாக்குத்தத்தமாக
பொழிந்தவை எல்லாம்
உம்மாலே திட்டமாக
நற்காலத்தில் உண்டாம்.

5.இக்கட்டுகளினாலே
கலங்கினோனே , நீ
திடன் கொள் ,கர்த்தராலே
இக்கட்டான ராத்திரி
சந்தோஷமாக மாறும் ,
சற்றே பொறுத்திரு ;
நீ பூரிப்பாய் கொண்டாடும்
நாள் வரப்போகுது .

5.உன் கவலைகளுக்கு
இன்றே விடை கொடு;
இனிவிசாரத்துக்கு
இடங்கொடாதிரு ;
நீ ஆளும் தெய்வமல்ல ,
நீ பூச்சி யென்றறி;
சருவத்திற்கும் வல்ல
கர்த்தர் அதிபதி .

6.நீ பக்தியை விடாமல்
பொறுத்திருக்கையில்
கர்த்தர் நீ நினையாமல்
இருக்கும் நேரத்தில்
உன் துக்கத்தை அகற்ற
வெளிச்சம் காண்பிப்பார் ;
நீ நன்மைக்காகப் பட்ட
சலிப்பை நீக்குவார் .

7.அட்சணமே பலத்த
ஜெயமும் பூரிப்பும்
ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட
தெய்வீகத் தேற்றலும்
அடைந்து இன்பமான
மன மகிழ்ச்சியாய்
அன்புள்ள மீட்பரான
கர்த்தாவைப் பாடுவாய் .

8.கர்த்தாவே, எங்களுக்கு
எல்லா இக்கட்டிலும்
ரட்சிப்பளிப்பதற்கு
நேரிட்டுக்கொண்டிரும் ;
ஆ, எங்களைத் தேற்றிடும்;
பரகதிக்குப் போம் ,
வழியிலும் நடத்தும் ,
அப்போ பிழைக்கிறோம்

பாமாலை: 319 - உன் நெஞ்சிலே உண்டான Pamalai Songs Lyrics , Un Nenjilae Undaana , Un Nenjilae Undaana lyrics songs, Un Nenjilae Undaana song lyrics, Un Nenjilae Undaana Lyrics Song Chords PPT

Download PPT

1.un nenjilae
unndaana visaarangalai nee
karththaavin unnmaiyaana
karaththukkoppuvi ;
vinnmanai aanntirukkum
makaa thayaaparar
un kaariyangalukkum
valiyunndaakkuvaar.

2.jeyamatainthu vaala
karththaavaip pillai pol
nee nampi manathaara
panninthu pattikkol.
un kavalaikalaalae
payam rattikkuthu;
vaenndaam ,jepaththinaalae
nee vaenntikkonntiru .

3.aelai atiyaarukku
pithaavaam thaevareer
innina thengalukku
vaenndum entariveer ;
neer ethai nallathaaka
kannteero , athai neer
um vaelai palamaaka
vara vidukireer .

4.pala valivakaiyum
ummaalae aerpadum ;
neer seyvathu isaiyum ,
neer sonnathu varum;
neer vaakkuththaththamaaka
polinthavai ellaam
ummaalae thittamaaka
narkaalaththil unndaam.

5.ikkattukalinaalae
kalanginonae , nee
thidan kol ,karththaraalae
ikkattana raaththiri
santhoshamaaka maarum ,
satte poruththiru ;
nee poorippaay konndaadum
naal varappokuthu .

5.un kavalaikalukku
inte vitai kodu;
inivisaaraththukku
idangaொdaathiru ;
nee aalum theyvamalla ,
nee poochchi yentari;
saruvaththirkum valla
karththar athipathi .

6.nee pakthiyai vidaamal
poruththirukkaiyil
karththar nee ninaiyaamal
irukkum naeraththil
un thukkaththai akatta
velichcham kaannpippaar ;
nee nanmaikkaakap patta
salippai neekkuvaar .

7.atchanamae palaththa
jeyamum poorippum
aasirvathikkappatta
theyveekath thaettalum
atainthu inpamaana
mana makilchchiyaay
anpulla meetparaana
karththaavaip paaduvaay .

8.karththaavae, engalukku
ellaa ikkattilum
ratchippalippatharku
naerittukkonntirum ;
aa, engalaith thaettidum;
parakathikkup pom ,
valiyilum nadaththum ,
appo pilaikkirom

1.உன் நெஞ்சிலே
1.un nenjilae
உண்டான விசாரங்களை நீ
unndaana visaarangalai nee
கர்த்தாவின் உண்மையான
karththaavin unnmaiyaana
கரத்துக்கொப்புவி ;
karaththukkoppuvi ;
விண்மனை ஆண்டிருக்கும்
vinnmanai aanntirukkum
மகா தயாபரர்
makaa thayaaparar
உன் காரியங்களுக்கும்
un kaariyangalukkum
வழியுண்டாக்குவார்.
valiyunndaakkuvaar.
2.ஜெயமடைந்து வாழ
2.jeyamatainthu vaala
கர்த்தாவைப் பிள்ளை போல்
karththaavaip pillai pol
நீ நம்பி மனதார
nee nampi manathaara
பணிந்து பற்றிக்கொள்.
panninthu pattikkol.
உன் கவலைகளாலே
un kavalaikalaalae
பயம் ரட்டிக்குது;
payam rattikkuthu;
வேண்டாம் ,ஜெபத்தினாலே
vaenndaam ,jepaththinaalae
நீ வேண்டிக்கொண்டிரு .
nee vaenntikkonntiru .
3.ஏழை அடியாருக்கு
3.aelai atiyaarukku
பிதாவாம் தேவரீர்
pithaavaam thaevareer
இன்னின தெங்களுக்கு
innina thengalukku
வேண்டும் என்றறிவீர் ;
vaenndum entariveer ;
நீர் எதை நல்லதாக
neer ethai nallathaaka
கண்டீரோ , அதை நீர்
kannteero , athai neer
உம் வேளை பலமாக
um vaelai palamaaka
வர விடுகிறீர் .
vara vidukireer .
4.பல வழிவகையும்
4.pala valivakaiyum
உம்மாலே ஏற்படும் ;
ummaalae aerpadum ;
நீர் செய்வது இசையும் ,
neer seyvathu isaiyum ,
நீர் சொன்னது வரும்;
neer sonnathu varum;
நீர் வாக்குத்தத்தமாக
neer vaakkuththaththamaaka
பொழிந்தவை எல்லாம்
polinthavai ellaam
உம்மாலே திட்டமாக
ummaalae thittamaaka
நற்காலத்தில் உண்டாம்.
narkaalaththil unndaam.
5.இக்கட்டுகளினாலே
5.ikkattukalinaalae
கலங்கினோனே , நீ
kalanginonae , nee
திடன் கொள் ,கர்த்தராலே
thidan kol ,karththaraalae
இக்கட்டான ராத்திரி
ikkattana raaththiri
சந்தோஷமாக மாறும் ,
santhoshamaaka maarum ,
சற்றே பொறுத்திரு ;
satte poruththiru ;
நீ பூரிப்பாய் கொண்டாடும்
nee poorippaay konndaadum
நாள் வரப்போகுது .
naal varappokuthu .
5.உன் கவலைகளுக்கு
5.un kavalaikalukku
இன்றே விடை கொடு;
inte vitai kodu;
இனிவிசாரத்துக்கு
inivisaaraththukku
இடங்கொடாதிரு ;
idangaொdaathiru ;
நீ ஆளும் தெய்வமல்ல ,
nee aalum theyvamalla ,
நீ பூச்சி யென்றறி;
nee poochchi yentari;
சருவத்திற்கும் வல்ல
saruvaththirkum valla
கர்த்தர் அதிபதி .
karththar athipathi .
6.நீ பக்தியை விடாமல்
6.nee pakthiyai vidaamal
பொறுத்திருக்கையில்
poruththirukkaiyil
கர்த்தர் நீ நினையாமல்
karththar nee ninaiyaamal
இருக்கும் நேரத்தில்
irukkum naeraththil
உன் துக்கத்தை அகற்ற
un thukkaththai akatta
வெளிச்சம் காண்பிப்பார் ;
velichcham kaannpippaar ;
நீ நன்மைக்காகப் பட்ட
nee nanmaikkaakap patta
சலிப்பை நீக்குவார் .
salippai neekkuvaar .
7.அட்சணமே பலத்த
7.atchanamae palaththa
ஜெயமும் பூரிப்பும்
jeyamum poorippum
ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட
aasirvathikkappatta
தெய்வீகத் தேற்றலும்
theyveekath thaettalum
அடைந்து இன்பமான
atainthu inpamaana
மன மகிழ்ச்சியாய்
mana makilchchiyaay
அன்புள்ள மீட்பரான
anpulla meetparaana
கர்த்தாவைப் பாடுவாய் .
karththaavaip paaduvaay .
8.கர்த்தாவே, எங்களுக்கு
8.karththaavae, engalukku
எல்லா இக்கட்டிலும்
ellaa ikkattilum
ரட்சிப்பளிப்பதற்கு
ratchippalippatharku
நேரிட்டுக்கொண்டிரும் ;
naerittukkonntirum ;
ஆ, எங்களைத் தேற்றிடும்;
aa, engalaith thaettidum;
பரகதிக்குப் போம் ,
parakathikkup pom ,
வழியிலும் நடத்தும் ,
valiyilum nadaththum ,
அப்போ பிழைக்கிறோம்
appo pilaikkirom

Tags

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create