Ummaithan Nambi songs,Ummaithan Nambi songs lyrics-உம்மை தான் நம்பி

உம்மை தான் நம்பி வாழ்கிறேன் இயேசய்யா
உம்மை தான் சார்ந்து வாழ்கிறேன் இயேசய்யா

உலகமோ நிலையில்லை
சார்ந்து கொள்ள இடமில்லை
நித்தியா கன்மலையே
அசையாத பர்வதமே
அரணான கோட்டையே
நான் நம்பும் கேடகமே
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை

நான் போகும் பயணம் தூரம்
யார் துணை செய்திடுவாரோ
யாக்கோபின் தேவன் துணையே
என்னை வழிநடத்திடுவார்
தடைகள் யாவும் நீக்கி
என்னை வழி நடத்திடுவார்
நித்திய வாழ்வைக் காண
என்னையும் சேர்த்திடுவாரே

மாயை நிறைந்த உலகினிலே
நிஜமொன்றும் இல்லை அறிந்தேனே
எதை நான் சார்ந்து போனாலும்
கானல் நீரைப் போல் மறையுதையா
என்றென்றும் என்னை விட்டெடுப்படாத
நல்ல பங்கு நீர் தானையா
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தெய்வமே
நிஜமான தேசத்தில் சேர்த்திடுவீர்

பொல்லாப்பு நிறைந்த உலகில்
யார் என்னை காத்திட கூடும்
கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில்
காவலாளியும் விருதாவே
கர்த்தர் என் நடுவில் இருக்கையில்
தீங்கை நான் காண்பதும் இல்லையே
தீயையும் தண்ணீரை கடந்தென்னை
செழிப்பான தேசத்தில் கொண்டு வைப்பீர்

tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt,உம்மை தான் நம்பி வாழ்கிறேன் இயேசய்யா, tamil christian devotional songs tamil christian song mp3,Pas.Lucas sekar songs, pas. lucas sekar songs lyrics, Ella ganathirkum paathirar vol 10 songs lyrics, Ummaithan Nambi songs,Ummaithan Nambi songs lyrics

Download PPT

Ummai Thaan Nambi Vaalkiren – ummai thaan nampi vaalkiraen

ummai thaan nampi vaalkiraen iyaesayyaa
ummai thaan saarnthu vaalkiraen iyaesayyaa

ulakamo nilaiyillai
saarnthu kolla idamillai (2)
niththiyaa kanmalaiyae
asaiyaatha parvathamae
arannaana kottaைyae
naan nampum kaedakamae
ummai entum nampiyullaen
vetkappattu povathillai (2)
(naan)vetkappattu povathillai (2)

1.naan pokum payanam thooram
yaar thunnai seythiduvaaro
yaakkopin thaevan thunnaiyae
ennai valinadaththiduvaar (2)
thataikal yaavum neekki
ennai vali nadaththiduvaar
niththiya vaalvaik kaana
ennaiyum serththiduvaarae
niththiya vaalvaik kaana
ennaiyum serththiduvaarae
(2) – ummaiththaan

2.maayai niraintha ulakinilae
nijamontum illai arinthaenae
ethai naan saarnthu ponaalum
kaanal neeraip pol maraiyuthaiyaa (2)
ententum ennai vitteduppadaatha
nalla pangu neer thaanaiyaa
immaikkum marumaikkum theyvamae
nijamaana thaesaththil serththiduveer
immaikkum marumaikkum theyvamae
nijamaana thaesaththil serththiduveer (2) – ummai thaan

3.pollaappu niraintha ulakil
yaar ennai kaaththida koodum
karththar nakaraththai kaavaaraakil
kaavalaaliyum viruthaavae (2)
karththar en naduvil irukkaiyil
theengai naan kaannpathum illaiyae
theeyaiyum thannnneerai kadanthennai
selippaana thaesaththil konndu vaippeer
theeyaiyum thannnneerai kadanthennai
selippaana thaesaththil konndu vaippeer (2)-ummaiththaan

Ummai Thaan Nambi Vaalkiren – உம்மை தான் நம்பி வாழ்கிறேன்
Ummai Thaan Nambi Vaalkiren – ummai thaan nampi vaalkiraen
உம்மை தான் நம்பி வாழ்கிறேன் இயேசய்யா
ummai thaan nampi vaalkiraen iyaesayyaa
உம்மை தான் சார்ந்து வாழ்கிறேன் இயேசய்யா
ummai thaan saarnthu vaalkiraen iyaesayyaa
உலகமோ நிலையில்லை
ulakamo nilaiyillai
சார்ந்து கொள்ள இடமில்லை (2)
saarnthu kolla idamillai (2)
நித்தியா கன்மலையே
niththiyaa kanmalaiyae
அசையாத பர்வதமே
asaiyaatha parvathamae
அரணான கோட்டையே
arannaana kottaைyae
நான் நம்பும் கேடகமே
naan nampum kaedakamae
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
ummai entum nampiyullaen
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை (2)
vetkappattu povathillai (2)
(நான்)வெட்கப்பட்டு போவதில்லை (2)
(naan)vetkappattu povathillai (2)
1.நான் போகும் பயணம் தூரம்
1.naan pokum payanam thooram
யார் துணை செய்திடுவாரோ
yaar thunnai seythiduvaaro
யாக்கோபின் தேவன் துணையே
yaakkopin thaevan thunnaiyae
என்னை வழிநடத்திடுவார் (2)
ennai valinadaththiduvaar (2)
தடைகள் யாவும் நீக்கி
thataikal yaavum neekki
என்னை வழி நடத்திடுவார்
ennai vali nadaththiduvaar
நித்திய வாழ்வைக் காண
niththiya vaalvaik kaana
என்னையும் சேர்த்திடுவாரே
ennaiyum serththiduvaarae
நித்திய வாழ்வைக் காண
niththiya vaalvaik kaana
என்னையும் சேர்த்திடுவாரே
ennaiyum serththiduvaarae
(2) – உம்மைத்தான்
(2) – ummaiththaan
2.மாயை நிறைந்த உலகினிலே
2.maayai niraintha ulakinilae
நிஜமொன்றும் இல்லை அறிந்தேனே
nijamontum illai arinthaenae
எதை நான் சார்ந்து போனாலும்
ethai naan saarnthu ponaalum
கானல் நீரைப் போல் மறையுதையா (2)
kaanal neeraip pol maraiyuthaiyaa (2)
என்றென்றும் என்னை விட்டெடுப்படாத
ententum ennai vitteduppadaatha
நல்ல பங்கு நீர் தானையா
nalla pangu neer thaanaiyaa
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தெய்வமே
immaikkum marumaikkum theyvamae
நிஜமான தேசத்தில் சேர்த்திடுவீர்
nijamaana thaesaththil serththiduveer
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தெய்வமே
immaikkum marumaikkum theyvamae
நிஜமான தேசத்தில் சேர்த்திடுவீர் (2) – உம்மை தான்
nijamaana thaesaththil serththiduveer (2) – ummai thaan
3.பொல்லாப்பு நிறைந்த உலகில்
3.pollaappu niraintha ulakil
யார் என்னை காத்திட கூடும்
yaar ennai kaaththida koodum
கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில்
karththar nakaraththai kaavaaraakil
காவலாளியும் விருதாவே (2)
kaavalaaliyum viruthaavae (2)
கர்த்தர் என் நடுவில் இருக்கையில்
karththar en naduvil irukkaiyil
தீங்கை நான் காண்பதும் இல்லையே
theengai naan kaannpathum illaiyae
தீயையும் தண்ணீரை கடந்தென்னை
theeyaiyum thannnneerai kadanthennai
செழிப்பான தேசத்தில் கொண்டு வைப்பீர்
selippaana thaesaththil konndu vaippeer
தீயையும் தண்ணீரை கடந்தென்னை
theeyaiyum thannnneerai kadanthennai
செழிப்பான தேசத்தில் கொண்டு வைப்பீர் (2)-உம்மைத்தான்
selippaana thaesaththil konndu vaippeer (2)-ummaiththaan

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create